Acollida de persones nouvingudes

Servei que s'encarrega de gestionar l'acollida bàsica de persones nouvingudes, informa, orienta, assessora i forma a aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats de la ciutat, així com dels seus drets i deures, costums, tradicions del pais i de la ciutat.

Línies de servei:

  • Gestió de l'empadronament
  • Sessions de formació a persones i families
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament

Persones destinatàries:

La ciutadania en general.


Cost del servei:

Taxa municipal per expedició de documents administratius: 1 euro/document.


Equip tècnic:

  • Gestió de l'empadronament - Administració.
  • Derivació a serveis/entitats especialitzades - Treballadora Social.
  • Gestió d'informes d'estrangeria i arrelament - Consell Comarcal del Berguedà.

Àrea responsable:

Àrea de Benestar social.


Unitats implicades:

Ajuntament i Serveis Socials.