ADMINISTRACIÓ - El Parlament de Catalunya ja treballa en la redacció de l'Estatut del Micropoble rural.

Divendres, 8 d’abril de 2022

Paral·lelament, des del Govern s'anuncia la imminent posada en marxa del Consell Català de Petits Municipis.

La proposta sorgeix de l'intercanvi de necessitats entre l’Associació de Micropobles de Catalunya (de la qual l'Ajuntament de Castellar del Riu n'és membre), encapçalada pel seu president, Mario Urrea,i els representants de diferents grups parlamentaris, gràcies al qual s'han anat tractant, en diferents trobades, les necessitats del món rural i de treballar conjuntament per poder aprovar des del Parlament l’Estatut dels Micropobles, una eina que van considerar totalment necessària per al món rural.

Des de l'Associació es recorda que a Catalunya hi ha 342 micropobles, que acullen un 1,2% de la població (uns 89.000 habitants) i que cobreixen el 35% del territori, als quals l'administració no ha d'oblidar.

Des de l'Ajuntament de Castellar del Riu es forma part del grup de treball comarcal que recull millores, esmenes i afegitons al primer esborrany de text legal sobre el qual ja es discuteix.

Com informava el digital NACIÓ SOLSONA el passat mes de febrer, el projecte bàsicament és centra en el següent:

QUÈ PROPOSA L'ESTATUT?
El document lliurat als grups parlamentaris, elaborat després d’anys de treball i que ha estat consensuat amb el territori i els municipis implicats, proposa els següents continguts:


TÍTOL PRELIMINAR
Contingut: Disposicions generals, objectiu, definicions i principis

 Definició:
- Municipis inferiors a 500 habitants
- Municipis de menys de 1.000 habitants, o amb cap nucli superior a 500, o amb una densitat inferior a la mitjana dels micropobles, o amb pèrdua continuada de població durant 5 anys consecutius

Principis:
- De diferenciació: es una realitat diferent a la general
- De subsidiarietat: assignació preferent de competències per als micropobles
- De suficiència financera: equilibri entre competències i recursos

 Transversalitat en el suport:
- Garantir la igualtat material
- Memòria específica per als micropobles en els reglaments i projectes de llei


 TÍTOL PRIMER. RÈGIM EN MATÈRIA ECONÒMICA I FINANÇAMENT

Mesures en el sector de l’economia
- Planificació estratègica: simplificació i unificació, d’acord a l’estratègia local
- Desplegament de la fibra òptica
- Contractació menor: evitar la inhabilitació d’empresaris locals
- Mesures sancionadores alternatives a les econòmiques

 Mesures en la cooperació local, específicament les transferències: el finançament

- Cooperació del sector públic amb els micropobles
- Unificació dels ajuts en un fons de lliure disposició (finalistes): autonomia local
- Trams específics per als micropobles en les subvencions finalistes en concurrència competitiva
- Destinar un 5% del Fons d’Habitatge als Micropobles


 TÍTOL SEGON. RÈGIM ESPECÍFIC EN MATERIA FISCAL

 Ultraperifèria demogràfica
- Micropobles que perden població durant 5 anys consecutius
- Règim fiscal específic i incentius a l’ordenament municipal
- Ampliació de la destinació dels recursos del Fons per al Foment del Turisme


 TÍTOL TERCER. RÈGIM ESPECÍFIC EN URBANISME I ORGANITZACIÓ DEL TERRIRORI

 Principi de proximitat
- En la implantació d’infraestructures i compensacions
- Aprovat per la subcomissió d’Urbanisme que pertoqui

 Modificacions normatives
- Ampliar els professionals que participen en les comissions d’Urbanisme
- Crear les subcomissions d’Urbanisme dels micropobles
- Suprimir estudis (impacte i paisatge) en els plans territorials
- Excloure la necessitat d’aprovació de projectes específics en sòl no urbanitzable (per exemple, per a una línia elèctrica de pocs metres per a granges o establiments autoritzats)
- No alterar el planejament urbanístic (s’ha de preservar la identitat dels municipis)
- Permetre l’aprovació d’ordenances que delimitin actuacions entorn els camins
- La il·legalitat d’una edificació en sòl no urbanitzable no pot afectar la resta d’edificacions
- Suprimir l’obligació de llicència per actuacions no contemplades al planejament
- Llogar finques rústiques per sota de la unitat mínima (per exemple, per fer horts) no es pot considerar parcel·lació urbanística
- Mesures específiques per als micropobles en la normativa d’habitatge
- Traspassar als consells comarcals les obligacions en matèria d’animals abandonats.

 Subcomissió d’urbanisme dels micropobles
- Exerceix les mateixes funcions que la Comissió d’Urbanisme
- En cada comissió s’ha de consultar la subcomissió
- Representada per càrrecs electes del micropobles
- Participada, si s’escau, amb tècnics i professionals qualificats


 TÍTOL QUART. RESPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL DEL MICROPOBLES

 El títol quart modifica normes de diferent rang, per tal de preveure l'atenció específica als micropobles i la representació institucional d'aquests en aquells òrgans, la competència dels quals és rellevant per a la preservació i desenvolupament d’aquests municipis.

 La tècnica emprada ha estat la d'afegir un membre més en aquests organismes, sense reduir, doncs, la participació d'altres entitats.

 Representació general: Secretaria General del Micropoble que en depengui de Presidència o de Vicepresidència.

Representacions sectorials, com ara:
- Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
- Consell Nacional de Joventut de Catalunya
- Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
- Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua
- Consell Social de les universitats de Catalunya
- Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu (IDAPA)
- Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
- Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya
- Observatori del Paisatge de Catalunya
- Consell d’Administració de l’Agència d’Habitatge
- Consell Assessor de l’Agència d’Habitatge de Catalunya
- Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
- Consell de la Mobilitat de Catalunya


 TÍTOL CINQUÈ. MESURES ORGANITZATIVES I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

- Comunitats de municipis: facilitar la constitució, contractació i finançament
- Ple del Consell Comarcal: Consell d’alcaldes i alcaldesses

 

 

 

Darrera actualització: 8.04.2022 | 17:05