PLE MUNICIPAL

Dimecres, 26 de febrer de 2020 de 18:00 a 19:00

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió del Ple d’aquesta corporació:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria

Ordinària

Data i hora

26 de febrer de 2020 a les 18:00 h.

Lloc

Casa Consistorial

No admet participació a distància

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Establir l’ordre del dia següent:

1 – Aprovació de l’acta de la sessió anterior: 27/11/2019

2 – Aprovació del pressupost i de la plantilla orgànica de la corporació, any 2020

3 – Aprovació inicial del projecte: Reforma i adequació d’edifici a Llinars

4 – Aprovació del Pla de prevenció municipal d’incendis forestals

5 – Aprovació de l’encomanda de gestió i del conveni tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants dels ens locals (AGIPH) per la Diputació de Barcelona.

6 – Aprovació de l’encomanda de gestió i del conveni tipus sobre l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona

7 – Ratificació de l’acord de la Junta General de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà de 17/12/19 on es va aprovar la creació d’una tercera Vicepresidència i de l’acord del mateix òrgan de 4/10/17 on s’aprovà la incorporació com a ens consorciat a l’ “Associació Clúster Agroalimentari de Productes Típics de Muntanya”.

8 – Informació de decrets d’alcaldia

9 – Assumptes urgents sobrevinguts

10 – Precs i preguntes

Castellar del Riu,

L’alcalde: Adrià Solé i Giralt

El secretari: Ramon Xandri i Badia

DOCUMENT FIRMAT DIGITALMENT

Darrera actualització: 20.02.2020 | 12:13